اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1396/02/03
کل خالص ارزش دارائی ها 13,164,159,170 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,005,814 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,005,814 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,036,574 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 6,563

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/02/04

مدیر صندوق:

كارگزاري بورس بيمه

متولی صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

ضامن نقد شوندگی:

كارگزاري بورس بيمه

مدیران سرمایه گذاری:

شهروز وثوقي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آرمان راهبرد