صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 3 اردیبهشت 1396 1396/03/28
گزارش عملکرد مدیر برای سال مالی منتهی به 1396/02/03 1396/03/01
صورت مالی سال مالی منتهی به 1396/02/03 حسابرسی نشده 1396/03/01
گزارش عملکرد برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 3 بهمن1395 1395/11/30
صورت مالی دوره مالی 9 ماهه منتهی به 3 بهمن1395 1395/11/30
صورت مالی شش ماهه منتهی به950803 1395/09/07
گزارش عملکرد مدیر شش ماهه منتهی به950803 1395/09/07
دوره مالی شش ماهه منتهی به 3 آبان ماه 1395..حسابرسی شده 1395/08/03
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به941103 1395/07/19
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 941103 1395/07/19
گزارش عملکرد مدیر سه ماهه منتهی به 950503 1395/05/26
صورت مالی سه ماهه حسابرسی نشده 1395/05/26
صورت مالی سالانه منتهی به 13950203 حسابرسی شده 1395/03/17
گزارش عملکرد مدیر برای سال مالی منتهی به 950203 1395/02/21
صورت مالی سال مالی منتهی به 950203 حسابرسی نشده 1395/02/21
صورت مالی شش ماهه منتهی به 3 آبان 94 حسابرسی شده 1394/09/14
گزارش عملکرد مدیر برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 3 آبان 94 1394/08/25
صورت مالی دوره مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ 3 آبان ماه 1394 1394/08/25
گزارش عملکرد مدیر برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 03/05/1394 1394/06/15
صورتهای مالی سه ماهه برای دوره مالی منتهی به سوم مرداد 1394 1394/06/15
گزارش عملکرد سالانه برای دوره مالی منتهی به 94/02/03 حسابرسی شده 1394/04/07
صورت مالی سالانه برای دوره مالی منتهی به 94/02/03 حسابرسی شده 1394/04/07
گزارش عملکرد صندوق سال منتهی به سوم اردیبهشت 94 (حسابرسی نشده) 1394/03/03
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 3 اردیبهشت 94 (حسابرسی نشده) 1394/03/03
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 93/11/03 1393/11/19
صورت مالی 9ماهه حسابرسی نشده منتهی به 93/11/03 1393/11/19
صورت مالی کارآفرینان برتر 3 آبان 93 حسابرسی شده 1393/10/02
گزارش عملکرد کارآفرینان برتر 3 آبان 93 حسابرسی شده 1393/10/02
صورت مالی شش ماهه منتهی به 3 آبان 1393 1393/09/18
گزارش عملکرد مدیر برای دوره مالی منتهی به 3 آبان 1393 1393/09/18
صورتهای مالی برای دوره مالی میانی 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 3 مرداد 93 1393/05/25
گزارش عملکرد مدیر برای دوره مالی میانی 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 3 مرداد 93 1393/05/25
گزارش عملکرد صندوق سال منتهی به سوم اردیبهشت 93 (حسابرسی شده) 1393/04/04
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 3 اردیبهشت 93 (حسابرسی شده) 1393/04/04
گزارش عملکرد صندوق سال منتهی به سوم اردیبهشت 93 (حسابرسی نشده) 1393/02/29
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 3 اردیبهشت 93 (حسابرسی نشده) 1393/02/29
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 3 بهمن 92 (حسابرسی نشده) 1392/11/29
گزارش عملکرد صندوق دوره منتهی به سوم بهمن92 (حسابرسی نشده) 1392/11/29
صورتهای مالی برای دوره مالی میانی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 3 آبان 92 1392/09/16
گزارش عملکرد صندوق دوره منتهی به سوم آبان 92 (حسابرسی شده) 1392/09/16
گزارش عملکرد صندوق دوره منتهی به سوم آبان 92 (حسابرسی نشده) 1392/08/26
صورتهای مالی برای دوره مالی میانی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 3 آبان 92 1392/08/26
عملکرد صندوق دوره منتهی به سوم مرداد 92 1392/05/23
صورت مالی 3ماهه حسابرسی نشده 3مرداد 1392/05/22
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 3اردیبهشت92 حسابرسی شده 1392/03/20
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 3اردیبهشت92 حسابرسی نشده 1392/02/28
صورتهای مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 3 بهمن 91 1391/11/28
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 3آبان91 1391/09/12
صورتهای مالی برای دوره مالی میانی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 3 آبان 91 1391/08/27
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 3 مرداد 1391 1391/05/28
صورت مالی کارافرینان حسابرسی شده منتهی به 3 اردیبهشت91 1391/03/22
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 3اردیبهشت 1391 حسابرسی نشده 1391/02/20
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 3 بهمن 90 1390/11/20
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 3 بهمن 90 1390/09/30
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 3 اردیبهشت 90 1390/06/22