مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/04/14 (انحلال صندوق) 1396/05/02
تغییرات امیدنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرینان برتر مورخ 1395/12/18 1395/12/23
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرینان برتر مورخ 1395/12/18 1395/12/23
مجمع تمدید فعالیت مورخ950822 1395/09/02
اسامی حاضرین در مجمع 950822 1395/08/22
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ سوم مرداد1395 1395/06/14
اسامی حاضرین در مجمع سالانه 13950503 1395/05/04
صورتجلسه مجمع مورخ950215 1395/03/04
اسامی حاضرین در مجمع 13950115 1395/02/18
مجمع تغییر هزینه ها 1395/02/13
مجمع سلانه صندوق مورخ 07/05/94 1394/08/27
مجمع تغییر ارکان 1394/08/24
اسامی حاضرین در مجمع 13940507 1394/08/09
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه صندوق1393/12/16 1394/01/18
آگهی روزنامه کثیرالانتشار 1394/01/18
اسامی حاضرین در مجمع 13931216 1393/12/18
تمدید فعالیت صندوق 1393/09/02
صورتجلسه مجمع 93/05/12(تصویب صورتهای مالی) 1393/06/15
صورتجلسه مجمع 93/05/12(هزینه های صندوق) 1393/06/15
آگهی مجمع تغییر آدرس سایت صندوق 1393/02/24
صورتجلسه تغییر آدرس سایت 1393/02/24
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارافرینان برتر آینده به تاریخ 23/05/1392 1392/07/14