ارکان صندوق

متولی صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرینان برتر آینده به همراه توضیحات

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرینان برتر آینده به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرینان برتر آینده

مدیر صندوق سرمایه گذاری

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرینان برتر آینده

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرینان برتر آینده به همراه توضیحات