ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرینان برتر آینده به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرینان برتر آینده

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرینان برتر آینده

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرینان برتر آینده به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرینان برتر آینده به همراه توضیحات