دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 کارگزاری بورس بیمه 250 %25.00
2 جعفر عزیزی 250 %25.00
3 روح اله ابراهیم نژاد 250 %25.00
4 فرزین طهماسبی ابر 250 %25.00