جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/02/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 16,058 90.08 13,479 94.33 14,034 95.3 13,213 95.65
اوراق مشارکت 174 0.98 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 532 2.98 157 1.1 181 1.23 77 0.56
وجه نقد 27 0.15 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 1,034 5.8 653 4.57 510 3.47 525 3.8
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 8,412 47.19 7,313 51.18 7,812 53.05 7,934 57.43